Image by Ryunosuke Kikuno

Venue

 
Image by Dom Fou

Nagoya University
.........

explanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationeexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationeexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationeexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationeexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationeexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationeexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationeexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanatione

刺身

Nagoya Mesi

explanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationeexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationeexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationeexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationeexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationeexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationeexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationeexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanatione

Map

How to get to Nagoya University

explanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanationexplanation